Where is China located?

How far is it to China?

Distance Calculator: Calculate distance between two cities in the world (free, with map).

Calculate Distance

China

China Where is China located? Distance, Country & Map

The country China is located on the continent of Asia. Neighbouring countries are: Afghanistan, Bhutan, Kazakhstan, Laos, Mongolia, Nepal & Tajikistan.

Phone Dialing Code

  • +86
  • 0086

(Source: auslandsvorwahlen.net » China)

Country Code

ISO 3166

  • CN
  • CHN

(Source: laendercode.net » China)

States

Anhui
Zhejiang
Jiangxi
Jiangsu
Jilin
Qinghai
Fujian
Heilongjiang
Henan
Hebei
Hunan
Hubei
Xinjiang
Tibet
Gansu
Guangxi
Guizhou
Liaoning
Inner Mongolia
Ningsia Hui Autonomous Region
Beijing
Shanghai
Shanxi
Shandong
Shaanxi
Tianjin
Yunnan
Guangdong
Hainan
Sichuan
Chongqing

Distances from China to other countries